مقاله


کد مقاله : 14000312273693

عنوان مقاله : معناشناسی مفهوم «احسان» در قرآن کریم با رویکرد ساختاری

نشریه شماره : 21 فصل پاییز - زمستان 1399

مشاهده شده : 297

فایل های مقاله : 0/98 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین شجاعی shojaeihosein030@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 محمد حسین اخوان طبسی mhat.isu@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

احسان یکی از مفاهیم محوری در حیطه اخلاق فردی و اجتماعی بوده و در قرآن کریم نیز مورد توجه است. احسان مفهومی است دارای تنوع معنایی و گستردگی در مصادیق و همین امر ضرورت مطالعه‌ای معناشناختی برای تبیین ابعاد گوناگون کاربرد آن در قرآن کریم را نمایان می‌سازد. این پژوهش بر پایه روش معناشناسی ساختاری، همنشینان و جانشینان این مفهوم در قرآن را استخراج کرده و از این طریق، به یک دسته‌بندی از ابعاد گوناگون احسان در قرآن رسیده است. بر این اساس، در قرآن درباره مصادیق گوناگون احسان، پذیرندگان آن، شروط مقبولیت آن و آثار دنیوی، اخروی و الهی آن سخن به میان آمده است.