مقاله


کد مقاله : 13981220235940

عنوان مقاله : تحلیل علم¬سنجی تولیدات علمی در حوزه قرآن کریم

نشریه شماره : 21 فصل پاییز - زمستان 1399

مشاهده شده : 285

فایل های مقاله : 1/67 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی شرفی a.sharafi96@ut.ac.ir استاد دکترا
2 عصمت مومنی momeni.esmat@yahoo.com استادیار دکترا
3 رحمان ابراهیمی ebrahimirahman@gmail.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

هدف: هدف این پژوهش مطالعه علم¬سنجی تولیدات علمی در حوزه قرآن کریم است. روش¬شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی و با روش علم¬سنجی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 356 تولید علمی نمایه‏شده در پایگاه استنادی کلریویت آنالیتیک از سال 1985-2018 است. ابزار گردآوری اطلاعات چک¬لیست و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات نرم‏افزارهای وُس¬ویوور، هیس‏سایت و اکسل است. یافته¬ها: یافته¬ها نشان داد که روند انتشار مدارک علی¬رغم نوسانات زیاد در سال¬های مختلف صعودی بوده و بیشترین موضوع¬های آن¬ها در زمینه سیستم¬های اطلاعاتی و مذهب در حوزه قرآن کریم است. همچنین کشورهای عربستان، پاکستان، آمریکا، مالزی و ایران؛ دانشگاه‏های طیبه، مالایا، پادشاه عربستان، کبانگسان مالزی و دانشگاه آزاد اسلامی ایران؛ مجله¬¬های کنفرانس بین¬المللی دانشگاه طیبه و حقوق تطبیقی آمریکا؛ و الگیناهی، هارویتز و خان بیشترین انتشار و استناد را در میان کشورها، سازمان¬ها، مجله¬ها و نویسندگان داشته¬اند ¬و کلیدواژه‏های قرآن و اسلام بیشترین هم‏رخدادی را به خود اختصاص داده¬اند. نتیجه¬گیری: نتایج نشان داد که میزان استنادهای محلی و همکاری¬های علمی در زمینه تولیدات علمی حوزه قرآن کریم بسیار کم است و شبکه هم¬خدادی کلیدواژه¬ها نیز پراکندگی بیشتری دارد. بنابراین سیاستگذاران علمی این حوزه باید زیرساخت¬ها و امکانات لازم برای انجام پژوهش¬های قرآنی و افزایش همکاری¬های علمی در سطح محلی و جهانی فراهم کنند.