مقاله


کد مقاله : 1394102316500876

عنوان مقاله : مطالعه تطبیقی معیارهای گرو هبندی در جامع هشناسی و سه سوره اوّل قرآن کریم

نشریه شماره : 15 فصل بهار - تابستان 1391

مشاهده شده : 1540

فایل های مقاله : 404 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اعظم خطیبی azamkh@pnu.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

مقاله حاضر برای مقایسه معیارهای جامعه شناسي با معیارهای قرآنی در دسته بندی گرو هها، تعیین انواع گرو ه های موافق و مخالف با معیارهای قرآنی و ارائه راهکارهايي در جهت الگوبرداری نسل جوان از رفتارهای گرو ه های موافق با معیارهای قرآن، به مطالعه تطبیقی معیارهای گرو ه بندی در جامعه شناسي و قرآن کریم م یپردازد. روش بررسی، توصیفی با رو رویکرد تحليل محتوا و نمونه مورد مطالعه، 3جزء اوّل قرآن کریم است. نتایج بررسي نشان داد که معيار جامعه شناسي در دسته بندی گرو هها، بر عوامل اجتماعي تاکید دارد، در حالي كه گرو ه بندی در قرآن کریم بر اعتقادات ديني و انتخاب راه و مسير زندگي استوار است. براساس معيارهاي قرآني، گرو هها در يك دسته بندي كلي به دو گروه موافق و مخالف با اعتقادات ديني و راه الهي قرار م یگيرند؛ همچنين هر يك از اين دو گروه، به چند زیرگروه دسته بندي مي شوند. نتیجه آ نکه آموزش ویژگی های رفتاری گروه های موافق با ارز شها و معیارهای قرآنی به نسل جوان مهمترین راهکار الگوبرداری برای آنهاست.