مقاله


کد مقاله : 13941023121930864

عنوان مقاله : کانون کنترل انسان در قرآن با تاکید بر مفهوم جبر و اختیار

نشریه شماره : 17 فصل بهار - تابستان 1392

مشاهده شده : 1594

فایل های مقاله : 289 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 قاسم درزی: 158 دانشجو دانشجوی دکترا
2 مریم عمیدی مظاهری maryamamidi@hlth.mui.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

سلامت انسان در تمام حیطه ها به شدت متاثر از سبک زندگی اوست. و از طرفی سبک زندگی و اعمال و رفتار از فرآیندهای ذهني، رواني و سبك انديشه انسان نشأت می گيرد و کانون کنترل شخصیت انسان كيي از مواردی است که تأثير مهمي بر شیوه تفکر و رفتار افراد مي گذارد. شواهد پژوهشی نشان مي دهد بسياري از مسائل و مشكلات انسا نها ناشي از اعتقاد به احاطة كنترل بیرونی بر افراد است لیکن تاثیر مثبت کنترل درونی بر افراد به چه میزان است؟ و آیا کنترل بیرونی نقش مثبتی در این زمینه ندارد؟ بررسی مفاهیم قرآنی و به خصوص مفاهیم مرتبط با جبر و اختیار نشان می دهد که گفتمان قرآنی بر نفی اختیار محض و تاثیر محدودی از جبر بیرونی بر افراد است لذا نگرش به کانون کنترل از زاویه دید قرآن کریم، طریقی میان کنترل درونی و بیرونی را نشان می دهد.