مقاله


کد مقاله : 13941021154330824

عنوان مقاله : آموزه هاي قرآني و نقش نورون‌هاي آينه‌اي مغز در اثبات اثرمشاهده و نيت در ايجاد رفتار متقابل

نشریه شماره : 11 فصل بهار 1388

مشاهده شده : 1390

فایل های مقاله : 217 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فرانك فرزدي ffarzadi@ihsr.ac.ir دانشیار دکترا
2 اكرم جهانگير 119 مربی دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

آموزه‌هاي ديني به صور مختلف به اثر مشاهده و هم نشيني بر رفتار انسان اشاره دارد. همچنين ارزش اعمال را وابسته به نيت و قصد انجام عمل مي‌داند. متفكراني چون بوعلي‌سينا اين اثررا توضيح داده اند. دستاوردهاي علمي جديد در زمينه نوروفيزيولوژي با شناخت گروهي از نورونهاي قشر خاكستري مغز اثر مشاهده عمل را در ايجاد رفتارهاي مشابه به خوبي اثبات نموده‌اند. شایان ذکر است که اين تحقيقات نشان می دهد که اين نوع از نورون‌ها به «قصد» يعني نيت انجام عمل حساسند و عملا توانايي درك افكار و عواطف ديگران (همدلي) را به ما مي‌دهند. اهميت كاركرد اين نورون ها در شكل گيري رفتار به گونه‌اي است كه جمعي از نوروفيزيولوژيستها اختلال در عملكرد اين نورون‌ها را عامل ايجاد بيماري اوتيسم مي‌دانند. در اين راستا به محققان و مسؤلان تربيتي و رفتاري بررسي نقش و تأثير سلول هاي آينه اي مغز در رفتارهاي انساني توصيه مي‌شود؛ زیرا با شناخت حيطه عملكرد اين سلول ها و استفاده از آموزه‌هاي ديني می توان با بهره گیری و استفاده ی صحيح از آن در زمينه آموزش و ايجاد مهارت در افراد یاری گرفت و نیز از اشاعه رفتارهاي نامناسب اجتماعي پیشگیری نمود.