مقاله


کد مقاله : 13941021112845818

عنوان مقاله : بررسی حكمت عناصر منظر دربهشت قرآني با تاكيد بر سوره مباركه الرحمن

نشریه شماره : 10 فصل زمستان 1387

مشاهده شده : 1496

فایل های مقاله : 795 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بهزاد وثيق Vasid@modares.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 مليحه آشتياني 113 دانشیار دکترا

چکیده مقاله

در اين مقاله، ابتدا با مطالعه پيشينه عناصر اصلي باغ اسلامي مانند درخت، آب و ... در تمدنهاي گذشته به حكمت اين عناصر پرداخته مي¬شود. پس از آن با مطالعه بر ديدگاه حكمت اسلامي در مورد عناصر مذكور در قرآن و نمونه هاي باغ اسلامي، به مفهوم حكمي بهشت نزديك شده، سپس با جستجو در متن قرآن و توجه ويژه به سوره الرحمن، تفاسير مربوط به اين سوره مطالعه قرار می شود. مي توان دريافت كه حكمت عناصر باغ مانند نور و سايه، درخت و گياهان، آب، غرفه، قصور و مانند آن را در نظم بندي محكمي كه بر اساس هندسه قدسي، علم الهي و محيطي كه با اشارات و ذكر خود، انسان را به سعادت رهنمون سازد دانست.