آخرین شماره


شماره 1 سال 10
بهار - تابستان 1398
دانلود فایل

1 - راهبرد قرآن کریم در جلوگیری از تبدیل خشم اجتماعی به خشونت ( DOI : 0)
( حسین شجاعی - محمد حسین اخوان طبسی )
2 - بررسی تأثیر آوای قرآن کریم بر سیگنال‌های قلبی و مغزی انسان ( DOI : 0)
( نرجس خورشیدی - رویا شیبانی - زهرا جلالی - قاسم صادقی بجستانی )
3 - درآمدی بلاغی بر جمله معترضه در قرآن کریم ( DOI : 0)
( محمدمهدی ولی زاده - ابوالقاسم ولی زاده )
4 - شیوه‌های ادبی ناصرخسرو در استفاده از آیات قرآن کریم ( DOI : 0)
( آرش امرایی - علی بازوند )
5 - مبانی حاکم بر ساختار قرآن کریم در نسبت با علوم انسانی قرآن‌بنیان از منظر آیت‌الله جوادی آملی ( DOI : 0)
( نورالدین زندیه - رامین اژدری - سید محمد هادی موسوی بیوکی )
6 - نمایه‌ی مجله پژوهش‌های میان‌رشته‌ای قرآن کریم ( DOI : 0)
( مهدی گنجور )