آخرین شماره


شماره 2 سال 8
پاییز - زمستان 1396
دانلود فایل

1 - خانواده و کارکرد تربیتی آن در قرآن و روایات ( DOI : 0)
( محمدرضا شاهرودی - زهرا فیضی - زهرا باقری )
2 - اثر بخشی آموزش مهارت‌های زندگی با رویکرد قرآنی ( DOI : 0)
( یحیی مهاجر - محیا زنده دل )
3 - آسیب‌‌شناسی عوامل مؤثر بر تربیت دینی دختران ( DOI : 0)
( الهه هادیان رسنانی )
4 - شناسایی و تحلیل خلأهاي موجود در پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه آموزش ‌قرآن ( DOI : 0)
( زهره جعفری‌فر - زهرا نقی زاده )
5 - منبع‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن و سلامت ( DOI : 0)
( مهدی اسمعیلی صدرآبادی - محسن رفیع خواه - آسیه استادی - زهرا نقی زاده - مهدی گنجور )
6 - بررسی تطبیقی آیات و احادیث در گلستان سعدی و مرزبان‌نامه ( DOI : 0)
( سید محمد امیری - الهام معینیان )