آخرین شماره


شماره 1 سال 4
بهار - تابستان 1392
دانلود فایل

1 - (تجلي مفاهيم قرآنی در باغ ایرانی با تاکید بر سوره انسان( نمونه موردی: باغ دولت آباد یزد ( DOI : 0)
( محمدرضا پورجعفر - ثریا رستمی - علی پورجعفر - محسن رستمی )
2 - بررسی جایگاه آواها در حرکت بخشی به تصاویر ادبی صحنه های قیامت در قرآن کریم ( DOI : 0)
( مرتضی قائمی - علی باقر طاهر ی نیا - یوسف فضیلت - مجید صمدی )
3 - مرتبه بند ی معماری متناسب با ساختار وجودی انسان ( DOI : 0)
( رضا سامه - یوسف فضیلت )
4 - جهاد؛ مقوله ای فرهنگی اعتقادی در چارچوب سبک زندگی اسلامی ( DOI : 0)
( محمد جانیپور - محمدرضا ستوده نیا )
5 - دانشگاه اسلامی و چشم انداز آن از منظر قرآن کریم ( DOI : 0)
( امیر فتاحی - سهراب مروتی - آمنه جوشن )
6 - کانون کنترل انسان در قرآن با تاکید بر مفهوم جبر و اختیار ( DOI : 0)
( مریم عمیدی مظاهری - قاسم درزی: )