آخرین شماره


شماره 2 سال 11
پاییز - زمستان 1399
دانلود فایل

1 - تحلیل علم¬سنجی تولیدات علمی در حوزه قرآن کریم ( DOI : 0)
( علی شرفی - عصمت مومنی - رحمان ابراهیمی )
2 - شیوه های انعکاس آیات قرآن در دیوان ناصرخسرو ( DOI : 0)
( دکتر آرش امرایی - علی بازوند )
3 - درآمدی بلاغی بر جمله معترضه در قرآن کریم ( DOI : 0)
( محمدمهدی ولی زاده - ابوالقاسم ولی زاده )
4 - مقایسه تطبیقی ساخت و مکانیابی مساجد دوران اولیه اسلامی و مساجد دوره قاجار بر اساس آیات قرآن و روایات اسلامی ( DOI : 0)
( هانیه اخوت )
5 - معناشناسی مفهوم «احسان» در قرآن کریم با رویکرد ساختاری ( DOI : 0)
( حسین شجاعی - محمد حسین اخوان طبسی )
6 - جامعه پردازی مبتنی بر قسط و عدل؛ برداشتی از المیزان ( DOI : 0)
( محمد صادق تراب زاده جهرمی - سید مجتبی امامی - محمد حسین الهی زاده )