مقاله


کد مقاله : 139607161411198434

عنوان مقاله : شناسایی و رتبه‌بندی حیطه‌های پژوهشی در حوزه مطالعات میان رشته‌ای قرآن و سلامت

نشریه شماره : 25 فصل بهار - تابستان 1396

مشاهده شده : 1650

فایل های مقاله : 263 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محسن رفیع خواه rafikhah@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 زهرا نقی زاده z.naghizadeh@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 مهدی اسمعیلی صدرآبادی esmaeili.1@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
4 نجمه کاظمی kazemi@gmail.com دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

مقاله حاضر با هدف شناسایی زمینه‌های پژوهشی در حوزه مطالعات میان‌رشته‌ای سلامت و علوم قرآنی تدوین شد. این پژوهش از نظر روش‌شناسی جزء روش‌های کیفی است که در آن با استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد نظر پرداخته شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه منابع و اسنادی است که به حوزه سلامت و علوم و معارف قرآنی مرتبط بود. در این پژوهش از معیارهای اندازه‌گیری و وز‌ن‌دهی مستخرج از پژوهش نقی زاده و فیضی (1395) استفاده شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که در حوزه سلامت و در میان ابعاد مختلف آن، سلامت اجتماعی 85 امتیاز، سلامت روان 27/75 و سلامت جسمانی 09/46 امتیاز را به خود اختصاص داده‌اند؛ بنابراین اولویت‌ پژوهش در حوزه سلامت، به‌طور کلی حوزه سلامت اجتماعی است، اما درصورتی‌که اگر بحث میان‌رشته‌ای قرآن و سلامت مدنظر باشد با توجه به آیات متعدد قرآن که به موضوع سلامت روان اختصاص دارد، حوزه روانی سلامت اهمیت پیدا می‌کند. این پژوهش هم‌چنین نشان داد که در حوزه علوم قرآن، بخش معارف قرآنی زمینه فعالیت بیشتری برای پژوهشگران و محققین فراهم می‌آورد.