مقاله


کد مقاله : 139507281538523678

عنوان مقاله : بررسي شاخصه هاي فرهنگ اسلامي جهت تامين سلامت فردي و اجتماعي از منظر قرآن‏ كريم

نشریه شماره : 23 فصل بهار - تابستان 1395

مشاهده شده : 2100

فایل های مقاله : 188 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اصغر طهماسبی بلداجی tahmasebiasghar@yahoo.com دانشجو دکترا
2 لیلا قنبری Ghanbari@gmail.com مربی دکترا

چکیده مقاله

فرهنگ اسلامی مجموعه ا‏ی از باورها، ارزش ها، با‏ید ها و نبا‏ید ها‏یی است كه از دو منبع قرآن و عترت سرچشمه می گيرد. اصول كلي و شاخصه‏ هاي فرهنگ اسلامي عموما در آيات قرآن بيان شده است و جزئيات آن توسط معصومين(ع) تبيين گرديده است. فرهنگ اسلامي با محوريت اصل الهي بودن مبتني بر بايد‏ ها و نبايد هاي قرآن‏كريم و آموزه هاي معصومين(ع) به تمام جوانب زندگي سمت و سو مي دهد كه غايت آن تعالي فردي و اجتماعي جامعه است. از منظر قرآن كريم شاخصه هاي فردي فرهنگ اسلامي در رويكرد هاي عملي و رفتاري ضمن تقويت ايمان، به زندگي فردي و اجتماعي سمت و سو مي ‏دهند به گونه اي كه ضمن تأمين سلامت معنوي در بعد فردي، سلامت اجتماعي را نيز تحث تاثير خود قرار مي ‏دهند. شاخصه ‏هاي اجتماعي فرهنگ اسلامي حلقه اتصال فرد و اجتماع مي باشند كه با نهادينه سازي شاخصه هاي فرهنگي قرآن، پويايي و آرامش اجتماعي جامعه فراهم مي ‏شود. جستار پيش رو ضمن تبيين مفهوم فرهنگ اسلامي، با رويكردي توصيفي- تحليلي، شاخصه ‏هاي آن را در ابعاد فردي و اجتماعي مورد بررسي قرار داده است؛ نتيجه این که: فرهنگ اسلامي با محوريت مبناي مهم الهي بودن، به تمام جوانب زندگي فردي و اجتماعي در تمامي حيطه ها سمت و سو مي دهد و با ارائه رويكرد ها و مولفه ‏هاي خاص؛ كمال و سعادت فرد و جامعه را فراهم مي ‏كند كه غايت اين امر سلامت فردي و اجتماعي است.