مقاله


کد مقاله : 139504281038532888

عنوان مقاله : اثربخشی استماع آوای قرآن کریم در بهبود افسردگی زنان نابارور

نشریه شماره : 21 فصل بهار - تابستان 1394

مشاهده شده : 1642

فایل های مقاله : 12/42 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محسن گل محمدیان golmohamadian@gmail.com استادیار دکترا
2 ابراهیم نعیمی naeimi@gmail.com استادیار دکترا
3 موسی چوپانی mousachoupani@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

هدف: در عصر حاضر ناباروری یکی از استرس زاترین مشکلات زناشویی است که موجب آشفتگی های هیجانی و روانی در زوجین می شود که در این میان، آسیب پذیری زنان از پیامدهای منفی ناباروری بیش تر از مردان می باشد. هدف پژوهش حاضر، اثربخشی استماع قرآن ‌کریم بر افسردگی زنان نابارور بوده است. روش پژوهش حاضر از نوع نیمه ‌آزمایشی با پیش ‌آزمون - پس-آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه ‌ی آماری این پژوهش شامل تمام زنان نابارور مراجعه ‌کننده به درمانگاه ناباروری شهرستان شاهین ‌دژ می ‌باشد. این پژوهش بر روی 30 زن نابارورکه با استفاده از روش نمونه ‌گیری در دسترس انتخاب شده ‌اند، انجام شد. سپس آزمودنی ‌های انتخاب شده به طور کاملاً تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند که هر گروه تشکیل شده شامل 15 نفر بودند. در مورد گروه آزمایشی 15جلسه ‌ی 45 دقیقه ‌ای مداخله ‌ی استماع آوای قرآن ‌کریم اجرا گردید اما در مورد آزمودنی های گروه کنترل هیچ مداخله ‌ای صورت نگرفت. ابزار جمع ‌آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه ‌ی افسردگی بک ویراست دوم (BDI-II) بود. یافته ‌های نتایج این پژوهش نشان داد که بین آزمودنی های گروه آزمایش و گروه کنترل پس از اجرای مداخله ‌ی استماع آوای قرآن ‌کریم تفاوت معنی ‌داری وجود داشت (p</05). همچنین میزان افسردگی آزمودنی ‌های گروه آزمایش نسبت به پیش ‌آزمون و گروه کنترل به طور معنی ‌داری کاهش یافته بود. نتایج: استماع قرآن ‌کریم باعث کاهش افسردگی زنان نابارور شده است.