مقاله


کد مقاله : 1394102613444881

عنوان مقاله : بررسی تطبیقی بافت موقعیت(برون زبانی)از دیدگاه فرث، هایمز و لوئیس با سیاق حالیه

نشریه شماره : 13 فصل بهار 1390

مشاهده شده : 1477

فایل های مقاله : 274 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مرضیه رستمیان 05118785923 دانشجو دانشجوی دکترا
2 سید کاظم طباطبایی: 165 استاد دکترا

چکیده مقاله

توجه به سیاق حالیه با هدف دستیابی به قهمی جامعتر از عبارات قرآن ، شباهت بسیار زیادی به مفهوم بافت برون زبانی موقعیت در زبان شناسی دارد از همین رو نگارنده سعی نموده ، ابعاد مختلف سیاق حالیه با توجه به شباهت هدف یا بافت برون زبانی و موقعیتی یا نظر به دیدگاه های سه زبانشناس مطرح در این زمینه قزث، هایمز، و لوئیس به صورت تطبیقی واکاوی کند .آنچه بیشتر در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته، بررسی تطبیقی سیاق حالیه با مختصاتی است که ممکن ، زمان، مکان،گوینده،مخاطب،مورد اشاره ،مطالب گذشته،تخصیص.