مقاله


کد مقاله : 13941023162224872

عنوان مقاله : بررسی بافتهای تأثیر گذار در ارتباط میان فردی از دیدگاه قرآن

نشریه شماره : 15 فصل بهار - تابستان 1391

مشاهده شده : 1567

فایل های مقاله : 362 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نسيبه علمایی nasibeo@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 سيّد مهدی لطفی 160 استادیار دکترا

چکیده مقاله

ارتباطات انسانی در قرآن بر مبنای دو بافت تاثیرگذار شخصی و موقعيتی شکل می گیرند. میزان تأثیر این دو بافت نیز بسته به عناصر و اجزای ارتباط است. از این رو در برخی از ارتباطها، بافت شخصی و در برخی دیگر بافت موقعیتی اهمیت بیشتری می یابند. بهره گیری از بافتهای موقعیتی و شخصی نیز به هدف شکل گیری ارتباطی موفق است که در آن انتقال پیام از سوی فرستنده به شکلی صحیح و کامل انجام می پذیرد و بیشترین اثر را در مخاطب برجای می گذارد. این مقاله با بهره گیری از آراء روا نشناسان اجتماعی در زمینه ارتباط به تبیین خصوصیات انسانی و عوامل موقعیتی-وضعیتی مؤثر در ارتباطات میان فردی قرآنی، می پردازد.