مقاله


کد مقاله : 1394102115349822

عنوان مقاله : عقل و عقل گرایی در فلسفه و قرآن

کلمات کلیدی : عقل ، عقل‌گرایی ، قرآن ، فلسفه

نشریه شماره : 11 فصل بهار 1388

مشاهده شده : 1903

فایل های مقاله : 201 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نفیسه امیری 09127575977 دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 عبدالحسین خسروپناه 118 دانشیار دکترا

چکیده مقاله

تلقی عصر حاضر به عنوان عصر عقل‌گرایی، اهمیت پرداختن به مقوله‌ی عقلانیت و لزوم توجه به آن‌را به وضوح نمایان می‌سازد. با توجه به اهمیت و گسترش مطالعات میان‌ رشته‌ای در حوزه‌ی قرآن کریم، در این پژوهش با دو رویکرد فلسفی و قرآنی به تبیین عقل و عقل‌گرایی و بیان تفاوت این مقوله از دیدگاه قرآن و فلسفه می‌پردازیم. با بررسی نظرات فلاسفه و نیز کاوش در آیات قرآن که ناظر به این مسأله‌ است، می‌توان دریافت که عقل فلسفی ابزاری برای معرفت است که کاربردش ادراک کلیات است؛ بر خلاف عقل قرآنی که به نحو کاربردی، سعی دارد از پدیده‌های جزئی و ظاهری به اموری کلی و مهم منتقل شود و میان جزئیات و کلیات پیوند برقرار سازد.