مقاله


کد مقاله : 13941021104724813

عنوان مقاله : بررسي تأثیر آموزش مهارت های زندگی با رویکرد قرآنی بر افسردگی دانشجويان

نشریه شماره : 10 فصل زمستان 1387

مشاهده شده : 1558

فایل های مقاله : 187 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مجید محمودیان mahmudiyan@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 ابوالقاسم خوش¬کنش 111 استادیار دکترا
3 بهرام صالح صدق پور 112 مربی کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی با رویکرد قرآنی بر افسردگی دانشجویان صورت گرفته و روش تحقیق آن آزمایشی و با استفاده از گروه کنترل و انداز گیری مکرر است. جامعه تحقیق یکصد و بیست نفر از دانشجویان علوم پزشکی و حجم نمونه آن 42 نفر با انتخاب تصادفی بوده است. یافته های تحقیق نشان مي دهد آموزش مهار تهای زندگی با رویکرد قرآنی و تمرینات کارگاهی آن بر متغیر وابسته افسردگی تأثیر داشته، بررسي داده هاي آماري نیز بیانگر معنی دار بودن تغییرات در شاخص افسردگی است. همچنین مشاهده مي شودF به دست آمده در سطح 95% اطمینان برای متغیر مستقل معنی¬دار می باشد و در سطح 95% اطمینان برای پیش آزمون معنی دار بوده و برای پس آزمون اول معنی دار نیست؛ پس نتیجه می گیریم آموزش مذکور پس از انجام تمرینات بر متغیر وابسته تأثیر دارد و متغیر پیش آزمون و پس آزمون اول تبیین کننده تغییرات پس آزمون دوم(اندازه گیری مکرر) نیست.